User Tools

Site Tools


4817--9096-tamotsu-la-gi

Tamotsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9096
Tên thay thế 1995 XE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1081118
Viễn điểm quỹ đạo 3.2281498
Độ lệch tâm 0.0189446
Chu kỳ quỹ đạo 2059.6958207
Độ bất thường trung bình 108.78535
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85484
Kinh độ của điểm nút lên 70.28828
Acgumen của cận điểm 336.44148
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

9096 Tamotsu (1995 XE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9096 Tamotsu
4817--9096-tamotsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)