User Tools

Site Tools


4821--9739-powell-la-gi

9739 Powell (1987 SH7) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

4821--9739-powell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)