User Tools

Site Tools


4841--10243-hohe-meissner-la-gi

Hohe Meissner
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10243
Tên thay thế 3553 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3007295
Viễn điểm quỹ đạo 3.2525071
Độ lệch tâm 0.1713915
Chu kỳ quỹ đạo 1689.9455096
Độ bất thường trung bình 359.69853
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59824
Kinh độ của điểm nút lên 300.25863
Acgumen của cận điểm 192.38670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10243 Hohe Meissner (3553 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10243 Hohe Meissner
4841--10243-hohe-meissner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)