User Tools

Site Tools


4864--10774-eisenach-la-gi

Eisenach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10774
Đặt tên theo Eisenach
Tên thay thế 1991 AS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0047471
Viễn điểm quỹ đạo 2.7924853
Độ lệch tâm 0.1642068
Chu kỳ quỹ đạo 1356.8741449
Độ bất thường trung bình 325.86019
Độ nghiêng quỹ đạo 4.83143
Kinh độ của điểm nút lên 294.68936
Acgumen của cận điểm 85.45122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10774 Eisenach (1991 AS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên the German town thuộc Eisenach.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4864--10774-eisenach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)