User Tools

Site Tools


4894--10116-robertfranz-la-gi

Robertfranz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10116
Tên thay thế 1992 SJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8357354
Viễn điểm quỹ đạo 3.1630710
Độ lệch tâm 0.0545668
Chu kỳ quỹ đạo 1897.3641922
Độ bất thường trung bình 236.31431
Độ nghiêng quỹ đạo 10.91321
Kinh độ của điểm nút lên 168.10959
Acgumen của cận điểm 325.81364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

10116 Robertfranz (1992 SJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên Robert Franz, a German Romantic composer.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10116 Robertfranz
4894--10116-robertfranz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)