User Tools

Site Tools


4897--10588-adamcrandall-la-gi

10588 Adamcrandall (1996 OE) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1996 bởi P. G. Comba. The asteroidđược đặt tên theo tên của Comba's stepson, Adam Crandall Rees.[1]

4897--10588-adamcrandall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)