User Tools

Site Tools


4914--10778-marcks-la-gi

Marcks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10778
Đặt tên theo Gerhard Marcks
Tên thay thế 1991 GN10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8557388
Viễn điểm quỹ đạo 2.6858728
Độ lệch tâm 0.1827840
Chu kỳ quỹ đạo 1249.8803066
Độ bất thường trung bình 223.03974
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77228
Kinh độ của điểm nút lên 101.39156
Acgumen của cận điểm 243.41952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10778 Marcks (1991 GN10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên German artist Gerhard Marcks.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4914--10778-marcks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)