User Tools

Site Tools


4921--9103-komatsubara-la-gi

Komatsubara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9103
Tên thay thế 1996 XW30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9095473
Viễn điểm quỹ đạo 2.4235915
Độ lệch tâm 0.1186309
Chu kỳ quỹ đạo 1164.8160328
Độ bất thường trung bình 11.51102
Độ nghiêng quỹ đạo 3.80201
Kinh độ của điểm nút lên 261.36066
Acgumen của cận điểm 32.47746
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9103 Komatsubara (1996 XW30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9103 Komatsubara
4921--9103-komatsubara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)