User Tools

Site Tools


4930--10596-stevensimpson-la-gi

Stevensimpson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. di Cicco
Nơi khám phá Sudbury, Massachusetts
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10596
Tên thay thế 1996 TS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7985107
Viễn điểm quỹ đạo 2.8984729
Độ lệch tâm 0.0175465
Chu kỳ quỹ đạo 1755.9853492
Độ bất thường trung bình 224.62068
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54153
Kinh độ của điểm nút lên 207.87645
Acgumen của cận điểm 85.42605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10596 Stevensimpson (1996 TS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1996 bởi D. di Cicco ở Sudbury, Massachusetts.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10596 Stevensimpson
4930--10596-stevensimpson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)