User Tools

Site Tools


4934--8371-goven-la-gi

8371 Goven
Khám phá
Khám phá bởi Charles de Saint-Aignan
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên thay thế 1991 TJ14
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo 381.758 Gm (2.552 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 430.711 Gm (2.879 AU)
Bán trục lớn 406.234 Gm (2.716 AU)
Độ lệch tâm 0.060
Chu kỳ quỹ đạo 1634.462 d (4.47 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.06 km/s
Độ bất thường trung bình 142.631°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.894°
Kinh độ của điểm nút lên 115.996°
Acgumen của cận điểm 202.517°
Đặc trưng vật lý
Kích thước không biết
Khối lượng không biết
Mật độ khối lượng thể tích không biết
Hấp dẫn bề mặt không biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2 không biết
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu 0.10
Nhiệt độ ~169 K
Kiểu phổ không biết
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8371 Goven là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell, khi xem các tấm phim chụp ở Palomar.

Bản mẫu:MPCit JPL.

4934--8371-goven-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)