User Tools

Site Tools


4955--8990-compassion-la-gi

8990 Compassion là một tiểu hành tinh vành đai chính, tên chỉ định 1980 DN, được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1980 ở Đài thiên văn Kleť in Cộng hòa Séc.

  • This article draws heavily ngày corresponding article in Spanish-language Wikipedia, which was accessed in the version of 23 tháng 10 năm 2005.
4955--8990-compassion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)