User Tools

Site Tools


4963--10421-dalmatin-la-gi

Dalmatin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Korlevic
Nơi khám phá Visnjan
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10421
Đặt tên theo Herman of Carinthia
Tên thay thế 1999 AY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8903111
Viễn điểm quỹ đạo 2.9499199
Độ lệch tâm 0.2189170
Chu kỳ quỹ đạo 1375.1578949
Độ bất thường trung bình 302.80396
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52758
Kinh độ của điểm nút lên 207.73744
Acgumen của cận điểm 130.30650
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10421 Dalmatin (1999 AY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1999 bởi K. Korlevic ở Visnjan.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10421 Dalmatin
4963--10421-dalmatin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)