User Tools

Site Tools


4973--8991-solidarity-la-gi

8991 Solidarity là một tiểu hành tinh vành đai chính, tên chỉ định1980 PV1. Nó được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1980 from Đài thiên văn Nam Âu in Cerro La Silla, Chile.

  • This article draws heavily ngày corresponding article in Spanish-language Wikipedia, which was accessed in the version of 23 tháng 10 năm 2005.
4973--8991-solidarity-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)