User Tools

Site Tools


4976--9604-bellevanzuylen-la-gi

9604 Bellevanzuylen là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1366.8884709 ngày (3.74 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1991, và đặt tên theo Belle van Zuylen, better known as Isabelle de Charrière (1740–1805), a Dutch-born French novelist.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4976--9604-bellevanzuylen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)