User Tools

Site Tools


4981--10423-daj-i-la-gi

10423 Dajčić là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1228.4367968 ngày (3.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1999. Nó được đặt theo tên Mario Dajčić (1923-1991), một nhà thiên văn nghiệp dư Croatia.

4981--10423-daj-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)