User Tools

Site Tools


4986--8218-hosty-la-gi

Hosty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 8 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8218
Tên thay thế 1996 JH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9469599
Viễn điểm quỹ đạo 2.6866825
Độ lệch tâm 0.1596417
Chu kỳ quỹ đạo 1288.0632992
Độ bất thường trung bình 74.78487
Độ nghiêng quỹ đạo 3.26854
Kinh độ của điểm nút lên 215.26130
Acgumen của cận điểm 108.56399
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8218 Hosty (1996 JH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 1996 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8218 Hosty
4986--8218-hosty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)