User Tools

Site Tools


5000--10252-heidigraf-la-gi


10252 Heidigraf là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 26 tháng 03 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld.

  • ESA Bulletin nr. 129 dated February 2007 - page 91.
5000--10252-heidigraf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)