User Tools

Site Tools


5003--7711-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5003--7711-p-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
5003--7711-p-la-gi [2018/12/20 10:11] (current)
thaoit
Line 45: Line 45:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Gi&​aacute;​ng sinh y&​ecirc;​u thương &ndash; tuyệt phẩm của đại văn h&​agrave;​o Anh lay động triệu tr&​aacute;​i tim</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​D&​ugrave;​ l&​agrave;​ một t&​aacute;​c phẩm ra đời c&​aacute;​ch nay hơn một thế kỷ, song những triết l&​yacute;​ sống được đại văn h&​agrave;​o người Anh Charles Dickens gửi gắm qua<a href="​http://​knstech.net">​ t&​aacute;​c phẩm Gi&​aacute;​ng sinh</​a>​ y&​ecirc;​u thương (A Christmas Carol) vẫn vẹn nguy&​ecirc;​n gi&​aacute;​ trị cho đến thời đại ng&​agrave;​y nay.</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="​divNewsContent">​ 
 +<​p>​Athenaeum,​ một tạp ch&​iacute;​ văn học ở London đ&​atilde;​ b&​igrave;​nh về cuốn s&​aacute;​ch như sau: &​ldquo;​C&​acirc;​u chuyện khiến cho độc giả vừa cười vừa kh&​oacute;​c &ndash; phải dang rộng đ&​ocirc;​i tay, cởi mở tr&​aacute;​i tim bao dung của m&​igrave;​nh trước những mảnh đời nghiệt ng&​atilde;&​rdquo;​.</​p>​ 
 +<​p>​Qua mỗi trang s&​aacute;​ch,​ t&​aacute;​c giả khắc họa sống động nh&​acirc;​n vật Ebenezer Scrooge keo kiệt, ưa gắt gỏng. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ nh&​acirc;​n vật n&​agrave;​y đ&​atilde;​ c&​oacute;​ những chuyển biến lớn về tư tưởng, t&​igrave;​nh cảm v&​agrave;​ nhận thức về gi&​aacute;​ trị nh&​acirc;​n bản sau cuộc gh&​eacute;​ thăm của những &​ldquo;​vị kh&​aacute;​ch si&​ecirc;​u nhi&​ecirc;​n&​rdquo;​ l&​agrave;​ Hồn ma vất vưởng Jacob Marley, Hồn ma Gi&​aacute;​ng sinh Qu&​aacute;​ khứ, Hiện tại v&​agrave;​ Tương lai.</​p>​ 
 +<​p><​em>​Xin tr&​acirc;​n trọng giới thiệu tới độc giả kỳ đầu ti&​ecirc;​n của cuốn s&​aacute;​ch &​yacute;​ nghĩa n&​agrave;​y!</​em></​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode">​ 
 +<​div><​img id="​img_393195"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​12/​17/​giang-sinh--15450390456862141722560.jpg"​ alt=""​ width="​452"​ height="​321"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​12/​17/​giang-sinh--15450390456862141722560.jpg"​ /></​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p><​strong>​Kỳ 1: Gi&​aacute;​ng sinh y&​ecirc;​u thương &ndash; Hồn Ma Marley</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Trước hết, Marley đ&​atilde;​ chết. Kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n mảy may nghi ngờ g&​igrave;​ nữa. Vi&​ecirc;​n mục sư ki&​ecirc;​m thư k&​yacute;​ ki&​ecirc;​m trưởng ban tẩn liệm v&​agrave;​ than kh&​oacute;​c d&​atilde;​ k&​yacute;​ giấy khai tử cho Marley. Scrooge k&​yacute;​ l&​ecirc;​n đ&​oacute;​. T&​ecirc;​n l&​atilde;​o &ndash; Scrooge &ndash; quả thật th&​iacute;​ch hợp, nổi danh trong giới t&​agrave;​i phiệt London, bởi l&​atilde;​o m&​oacute;​ v&​agrave;​o đ&​acirc;​u cũng h&​aacute;​i ra tiền. L&​atilde;​o gi&​agrave;​ Marley đ&​atilde;​ chết, chắc như đinh đ&​oacute;​ng cột.</​p>​ 
 +<​p>​Xin bạn lưu &​yacute;​ cho, t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ &​yacute;​ n&​oacute;​i chết th&​igrave;​ nhất thiết phải chắc như đinh đ&​oacute;​ng cột. Lẽ ra t&​ocirc;​i phải n&​oacute;​i l&​agrave;​ chắc như đinh đ&​oacute;​ng quan t&​agrave;​i kia. Nhưng người xưa hẳn c&​oacute;​ l&​yacute;​ ri&​ecirc;​ng khi v&​iacute;​ von như thế; v&​agrave;​ một kẻ v&​ocirc;​ danh tiểu tốt như t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng n&​ecirc;​n x&​aacute;​o trộn n&​oacute;​ l&​agrave;​m g&​igrave;​. Bởi vậy, cho ph&​eacute;​p t&​ocirc;​i được nhắc lại v&​agrave;​ nhấn mạnh rằng Marley đ&​atilde;​ chết, điều đ&​oacute;​ chắc như đinh đ&​oacute;​ng cột.</​p>​ 
 +<​p>​Scrooge c&​oacute;​ biết Marley đ&​atilde;​ chết? Dĩ nhi&​ecirc;​n l&​agrave;​ biết. L&​agrave;​m sao m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng được chứ? Hai người l&​agrave;​ cộng sự của nhau từ l&​acirc;​u lắm rồi, chỉ l&​agrave;​ t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng biết l&​acirc;​u đến thế n&​agrave;​o th&​ocirc;​i. Scrooge l&​agrave;​ người thừa h&​agrave;​nh ki&​ecirc;​m văn thư, người được uỷ nhiệm, người thừa kế, người bạn ki&​ecirc;​m cả người than kh&​oacute;​c độc nhất của Marley. V&​agrave;​ d&​ugrave;​ kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ đau buồn trước sự ra đi của Marley nhưng quả thật Scrooge rất xuất sắc trong việc điều h&​agrave;​nh tang lễ ngay từ ng&​agrave;​y đầu ti&​ecirc;​n v&​agrave;​ tiến h&​agrave;​nh mọi thứ thật long trọng, tất nhi&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng qu&​ecirc;​n chuyện mặc cả.</​p>​ 
 +<​p>​Nhắc đến lễ tang của Marley khiến t&​ocirc;​i quay về vấn đề ban n&​atilde;​y. R&​otilde;​ r&​agrave;​ng,​ Marley đ&​atilde;​ chết. C&​aacute;​c bạn phải hiểu r&​otilde;​ diều n&​agrave;​y kẻo c&​acirc;​u chuyện m&​agrave;​ t&​ocirc;​i sắp kể ra đ&​acirc;​y chẳng c&​ograve;​n g&​igrave;​ th&​uacute;​ vị nữa. Giống như nếu ch&​uacute;​ng ta kh&​ocirc;​ng tin cha của Hamlet đ&​atilde;​ chết ngay từ khi vở kịch chưa bắt đầu, th&​igrave;​ việc b&​oacute;​ng ma của &​ocirc;​ng ấy, trong đ&​ecirc;​m h&​ocirc;​m khuya khoắt, m&​igrave;​nh mặc &​aacute;​o gi&​aacute;​p,​ tản bộ giữa cơn gi&​oacute;​ mạnh r&​eacute;​t buốt l&​agrave;​m t&​aacute;​n dởm hồn v&​iacute;​a cậu con trai nh&​uacute;​t nh&​aacute;​t cũng b&​igrave;​nh thường chẳng kh&​aacute;​c g&​igrave;​ khi ta bắt gặp một qu&​yacute;​ &​ocirc;​ng trung ni&​ecirc;​n n&​agrave;​o đ&​oacute;​ đi đi lại lại trong nghĩa trang Saint Paul l&​uacute;​c trời tối.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều năm sau, Scrooge vẫn kh&​ocirc;​ng xo&​aacute;​ t&​ecirc;​n của Marley qu&​aacute;​ cố tr&​ecirc;​n c&​aacute;​nh cửa tiệm: Scrooge &amp; Marley. Ai cũng gọi đ&​oacute;​ l&​agrave;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​tiệm của Scrooge</​a>​ v&​agrave;​ Marley. Thỉnh thoảng, cũng c&​oacute;​ một số kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng mới gọi Scrooge l&​agrave;​ Scrooge hoặc đ&​ocirc;​i khi l&​agrave;​ Marley, nhưng d&​ugrave;​ gọi t&​ecirc;​n n&​agrave;​o th&​igrave;​ Scrooge cũng sẵn l&​ograve;​ng hợp t&​aacute;​c cả. Với l&​atilde;​o,​ g&​igrave;​ cũng như nhau.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng than &​ocirc;​i,​ Scrooge lại l&​agrave;​ một kẻ vắt cổ ch&​agrave;​y ra nước! Một l&​atilde;​o gi&​agrave;​ tội lỗi lu&​ocirc;​n th&​egrave;​m thuồng, sẵn s&​agrave;​ng quắp chặt, v&​eacute;​t nhẵn, chộp lấy, giật phăng, vắt &​eacute;​p mọi thứ! L&​atilde;​o sắc lạnh như một h&​ograve;​n đ&​aacute;​ lửa m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng loại th&​eacute;​p n&​agrave;​o c&​oacute;​ thể chẹt ra được một tia lửa h&​agrave;​o ph&​oacute;​ng;​ đồng thời l&​atilde;​o lại b&​iacute;​ hiểm, đơn độc v&​agrave;​ kh&​eacute;​p chặt như một con s&​ograve;​.</​p>​ 
 +<​p>​Sự lạnh lẽo trong t&​acirc;​m hồn khắc l&​ecirc;​n khu&​ocirc;​n mặt l&​atilde;​o những đường n&​eacute;​t gi&​agrave;​ nua, vuốt nhọn c&​aacute;​i mũi sắc lẻm, b&​oacute;​p hẹp đ&​ocirc;​i g&​ograve;​ m&​aacute;,​ l&​agrave;​m cứng nhắc d&​aacute;​ng đi của l&​atilde;​o;​ khiến đ&​ocirc;​i mắt l&​atilde;​o đỏ sọc v&​agrave;​ l&​agrave;​m cặp m&​ocirc;​i mỏng t&​aacute;​i m&​eacute;​t chỉ chực r&​iacute;​t l&​ecirc;​n những lời lẽ thấu xương.</​p>​ 
 +<​p>​Một lớp sương gi&​aacute;​ phủ k&​iacute;​n m&​aacute;​i đầu, hai h&​agrave;​ng l&​ocirc;​ng m&​agrave;​y v&​agrave;​ h&​agrave;​m r&​acirc;​u quai n&​oacute;​n th&​ocirc;​ xoắn của l&​atilde;​o. Ng&​agrave;​y cũng như đ&​ecirc;​m,​ l&​atilde;​o lu&​ocirc;​n mang theo b&​ecirc;​n m&​igrave;​nh n&​eacute;​t buốt lạnh đ&​oacute;​. L&​atilde;​o phủ gi&​aacute;​ băng l&​ecirc;​n văn ph&​ograve;​ng của l&​atilde;​o trong những ng&​agrave;​y oi bức v&​agrave;​ chẳng hề chịu l&​agrave;​m ấm th&​ecirc;​m d&​ugrave;​ chỉ một độ trong suốt m&​ugrave;​a Gi&​aacute;​ng Sinh.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject">​ 
 +<​div><​img id="​img_393196"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​12/​17/​ky-1-giang-sinh-yeu-thuong-15450389218652014686221.jpeg"​ alt="​D&​ugrave;​ l&​agrave;​ một t&​aacute;​c phẩm ra đời đ&​atilde;​ hơn một thế kỷ, song những triết l&​yacute;​ sống được đại văn h&​agrave;​o người Anh Charles Dickens gửi gắm qua t&​aacute;​c phẩm Gi&​aacute;​ng sinh y&​ecirc;​u thương vẫn vẹn nguy&​ecirc;​n gi&​aacute;​ trị ." width="​439"​ height="​303"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​12/​17/​ky-1-giang-sinh-yeu-thuong-15450389218652014686221.jpeg"​ /></​div>​ 
 +<​p>​D&​ugrave;​ l&​agrave;​ một t&​aacute;​c phẩm ra đời đ&​atilde;​ hơn một thế kỷ, song những triết l&​yacute;​ sống được đại văn h&​agrave;​o người Anh Charles Dickens gửi gắm qua t&​aacute;​c phẩm Gi&​aacute;​ng sinh y&​ecirc;​u thương vẫn vẹn nguy&​ecirc;​n gi&​aacute;​ trị .</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p><​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​C&​aacute;​i n&​oacute;​ng hay băng gi&​aacute;</​a>​ b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i hầu như chẳng ảnh hưởng g&​igrave;​ đến Scrooge. Kh&​ocirc;​ng mặt trời n&​agrave;​o sưởi ấm được l&​atilde;​o;​ kh&​ocirc;​ng thời tiết lạnh gi&​aacute;​ n&​agrave;​o khiến l&​atilde;​o r&​ugrave;​ng m&​igrave;​nh. Kh&​ocirc;​ng ngọn gi&​oacute;​ n&​agrave;​o t&​ecirc;​ buốt hơn con người l&​atilde;​o. Tuyết rơi c&​ograve;​n c&​oacute;​ l&​uacute;​c dừng; mưa r&​agrave;​o c&​ograve;​n c&​oacute;​ l&​uacute;​c tạnh, nhưng b&​atilde;​o tố phong ba kh&​ocirc;​ng bao giờ chạm đến được l&​atilde;​o. Mưa rơi tuyết đổ c&​oacute;​ thể tự h&​agrave;​o hơn l&​atilde;​o ở duy nhất một điểm. Đ&​oacute;​ l&​agrave;,​ tất cả rồi cũng sẽ dịu xuống v&​agrave;​ qua đi, c&​ograve;​n Scrooge th&​igrave;​ chưa bao giờ!</​p>​ 
 +<​p>​Chưa từng c&​oacute;​ ai chặn l&​atilde;​o tr&​ecirc;​n phố để ch&​agrave;​o hỏi v&​agrave;​i c&​acirc;​u th&​acirc;​n mật, như: &​ldquo;&​Ocirc;​ng Scrooge th&​acirc;​n mến, &​ocirc;​ng c&​oacute;​ khoẻ kh&​ocirc;​ng?​ H&​ocirc;​m n&​agrave;​o rảnh rỗi đến nh&​agrave;​ t&​ocirc;​i chơi nh&​eacute;&​rdquo;&​rsquo;​. Chưa c&​oacute;​ g&​atilde;​ h&​agrave;​nh khất n&​agrave;​o n&​agrave;​i nỉ xin l&​atilde;​o v&​agrave;​i xu lẻ, chưa c&​oacute;​ đứa trẻ n&​agrave;​o nhờ l&​atilde;​o xem gi&​uacute;​p mấy giờ, chưa c&​oacute;​ một người đ&​agrave;​n &​ocirc;​ng hay phụ nữ n&​agrave;​o nhờ l&​atilde;​o chỉ đường lấy một lần trong suốt cuộc đời l&​atilde;​o. Ngay cả những con ch&​oacute;​ dẫn đường cho người m&​ugrave;​ xem ra cũng biết r&​otilde;​ l&​atilde;​o;​ mỗi khi thấy l&​atilde;​o bước đến, ch&​uacute;​ng lập tức k&​eacute;​o chủ tr&​aacute;​nh ngay v&​agrave;​o c&​aacute;​c lối ra v&​agrave;​o của những ng&​ocirc;​i nh&​agrave;​ ven đường hay một khoảnh s&​acirc;​n n&​agrave;​o đ&​oacute;,​ đồng thời ve vẩy đu&​ocirc;​i như muốn n&​oacute;​i:​ &​ldquo;​Th&​agrave;​ m&​ugrave;​ c&​ograve;​n tốt hơn l&​agrave;​ c&​oacute;​ đ&​ocirc;​i mắt &​aacute;​c quỷ như &​ocirc;​ng ta, &​ocirc;​ng chủ &​agrave;​!&​rdquo;​`.</​p>​ 
 +<​p>​Nhưng Scrooge chẳng th&​egrave;​m bận t&​acirc;​m! L&​atilde;​o chỉ th&​iacute;​ch c&​oacute;​ thế: l&​atilde;​o lu&​ocirc;​n tr&​aacute;​nh n&​eacute;​ mọi người tr&​ecirc;​n đường đời tấp nập n&​agrave;​y,​ lu&​ocirc;​n cảnh b&​aacute;​o để mọi sự thương cảm phải tr&​aacute;​nh xa. Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ tất cả những g&​igrave;​ m&​agrave;​ người biết chuyện gọi l&​agrave;​ &​ldquo;​những đam m&​ecirc;&​rdquo;​ của Scrooge.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
5003--7711-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/20 10:11 by thaoit