User Tools

Site Tools


5011--9108-toruyusa-la-gi

9108 Toruyusa là một tiểu hành tinh vành đai chính, with the tên chỉ định 1997 AZ6, được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Oizumi Observatory. Nó được đặt theo tên Toru Yusa (born 1966), director thuộc planetarium và observatory ở the Osaki Lifelong Learning Center ở Miyagi Prefecture, Nhật Bản.[1] He is also prominent in the search for và study thuộc comets.

Orbital Details

  • eccentricity 0.1342937
  • semimajor axis 2.5353855 astronomical units
  • periapsis 2.1948992 astronomical units
  • apoapsis 2.8758718 astronomical units
  • độ nghiêng quỹ đạo 3.46478 degrees
  • ascending node 157.98859 degrees
  • argument of periapsis 234.04850 degrees
  • period 1474.5667344 days

absolute magnitude is +14.3. The rotational period, density, size và shape are không biết.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập 19 tháng 12 năm 2009. 
5011--9108-toruyusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)