User Tools

Site Tools


5014--9758-dainty-la-gi

Dainty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Steel, D. I.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9758
Tên thay thế 1991 GZ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1314247
Viễn điểm quỹ đạo 3.3542573
Độ lệch tâm 0.2229135
Chu kỳ quỹ đạo 1659.2024831
Độ bất thường trung bình 296.23314
Độ nghiêng quỹ đạo 7.52810
Kinh độ của điểm nút lên 283.59804
Acgumen của cận điểm 230.28739
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9758 Dainty (1991 GZ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1991 bởi Steel, D. I. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9758 Dainty
5014--9758-dainty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)