User Tools

Site Tools


5015--9937-triceratops-la-gi

9937 Triceratops
AnimatedOrbitOf9937Triceratops.gif

Quỹ đạo của 9937 Triceratops (blue)

Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9937 Triceratops
Đặt tên theo Triceratops
Tên thay thế 1988 DJ2, 1983 VY2, 1990 QZ7, 1990 RH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007
Cận điểm quỹ đạo 1.8155497 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.9155147 AU
Bán trục lớn 3.0741567 AU
Độ lệch tâm 0.1911317
Chu kỳ quỹ đạo 1968.7358189 d
Độ bất thường trung bình 234.79654°
Độ nghiêng quỹ đạo 1.26491°
Kinh độ của điểm nút lên 327.63524°
Acgumen của cận điểm 46.67804°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Nhiệt độ bề mặt min tr b max
Kelvin
Celsius
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

9937 Triceratops là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó quay quanh Mặt Trời mỗi 3.64 năm.[1]

Được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1986 bởi Eric Elst ở Đài thiên văn Nam Âu, tên chỉ định của nó là "1986 PN4". On 21 tháng 11 năm 2002 nó được đổi tên "Triceratops" after Triceratops, genus of herbivorous dinosaurs.[2][3]

  1. ^ “9937 Triceratops (1988 DJ2)”. JPL Small-Body Database Browser. NASA/JPL. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2008. 
  2. ^ MPC 47166 Minor Planet Center
  3. ^ “Nov. 2002 Asteroid/Comet News”. 
5015--9937-triceratops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)